Algemene Voorwaarden

Op alle producten van 30dagenzonderalcohol.nl zijn de Algemene Voorwaarden van Voorbij Alcohol van kracht.

Algemene voorwaarden Voorbij Alcohol

De ondernemer: Opzet! Handelend onder Voorbij Alcohol
Vestigingsadres: Westbroeksebinnenweg 42a-C92, 3612 AJ, Tienhoven
Telefoonnummer: 06-47254829
E-mailadres: info@voorbijalcohol.nl
KvK-nummer: KVK 30128159
Btw-identificatienummer: 1294.42.057B01

Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten terzake door of namens Voorbij Alcohol verzorgde artikelen, producten, trainingen, cursussen, coaching en events.

1.2 Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Voorbij Alcohol en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De tekst van deze algemene voorwaarden worden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld.

Artikel 2 - Het aanbod
2.1 Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

2.3 Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2.4 Afbeeldingen bij artikelen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de artikelen.

2.5 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen, welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod en die waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
    • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
    • Het aanbod van Voorbij Alcohol en aanverwante producten zijn nadrukkelijk trainingen en cursussen op het gebied van bewustzijn. Voorbij Alcohol is geen medische zorginstelling.

Artikel 3 - Online cursus, offline training, events, coaching
3.1 Inschrijven voor een offline training of online cursus gebeurt uitsluitend online. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Voorbij Alcohol bevestigt per e-mail de inschrijving.

3.2 Voorbij Alcohol houdt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving door de deelnemer zonder opgave van redenen te weigeren.

3.3 De inschrijving is niet eerder definitief dan wanneer het verschuldigde deelnemersgeld is betaald.

3.4 Door de inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

3.5 Voorbij Alcohol spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke

kwaliteit van de cursussen en trainingen.

3.6 Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Voorbij Alcohol geleverde cursussen en trainingen dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd, aan Voorbij Alcohol kenbaar te worden gemaakt, t.a.v. Voorbij Alcohol, Westbroeksebinnenweg 42a-c92, 3612 AJ Tienhoven. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

3.7 Voorbij Alcohol behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen en om in het geval van onvoldoende inschrijvingen een training of cursus geen doorgang te laten vinden. Voorbij Alcohol zal de opdrachtgever daarover tijdig informeren.

3.8 Voor online cursussen geldt dat een cursus binnen 6 maanden moet worden afgerond.

Artikel 4 - Betaling
4.1 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Voorbij Alcohol via email de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Voorbij Alcohol is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.2 Voorbij Alcohol treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en elektronische betaling en zorgt voor een veilige webomgeving.

4.3 Voorbij Alcohol kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Voorbij Alcohol op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.4 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

4.5 De deelnamekosten en aankoopkosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Voorbij Alcohol verzendt daartoe (uitsluitend per e-mail) een factuur.

4.6 Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Voorbij Alcohol zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.

Artikel 5 – Herroepingsrecht; Ontbinding en restitutie
5.1 Bij aanmelding voor een offline training, heeft de consument ten alle tijde de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 3 dagen, ingaande op de dag van de overeenkomst. Indien de consument de aanmelding wil annuleren na de termijn van 3 dagen gelden de volgende restituties:

>  tussen 1 week voorafgaand aan de training en de eerste trainingsdag: geen restitutie, het volledige bedrag is verschuldigd,

> tussen 1 en 2 weken voorafgaand aan de training: restitutie van 25% van het bedrag.

> tussen 4 en 2 weken voorafgaand aan de training: restitutie van 50% van het bedrag.

> tot 4 weken voor aanvang van de training: het volledige bedrag, minus 10% administratiekosten, wordt terugbetaald

5.2 Bij inschrijving voor een online training wordt ten alle tijde het volledige bedrag in rekening gebracht. Indien een deelnemer de inschrijving annuleert of onderbreekt vindt er geen restitutie plaats.

5.3 Bij de aankoop van artikelen (en niet van diensten) heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Indien consument de overeenkomst wil ontbinden dient hij een email te sturen naar info@voorbijalcohol.nl en het artikel binnen 14 dagen te retourneren naar Voorbij Alcohol, Westbroeksebinnenweg 42a-c92, 3612 AJ Tienhoven.

Artikel 6 - Annulering
6.1 Indien door omstandigheden een training onverhoopt niet door kan gaan, zal Voorbij Alcohol trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende training. Indien een vervanging niet mogelijk is en Voorbij Alcohol de training annuleert zal Voorbij Alcohol het deelnamegeld restitueren aan de consument. Er bestaat geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens Voorbij Alcohol is uitgesloten.

6.2 Voorbij Alcohol behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten of sprekers te vervangen.

6.3 Aan informatie op www.voorbijalcohol.nl en andere online platforms of websites waarop uitingen van Voorbij Alcohol zijn vermeld aangaande trainingen, cursussen of events kunnen geen rechten worden ontleend. Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Voorbij Alcohol zich het recht voor het trainings- of, cursusprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk aan te passen.

Artikel 7 – Intellectueel eigendom
7.1 De Intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan deelnemers verstrekte materialen komen Voorbij Alcohol toe. Alle door Voorbij Alcohol verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren.

7.2 Het is niet toegestaan om op basis van de door of namens Voorbij Alcohol  verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij Voorbij Alcohol daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1 Met het geven van de training of opleiding of het organiseren van events aanvaardt Voorbij Alcohol een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Voorbij Alcohol geleverde training, cursus en events de uiterste zorg wordt betracht, kan Voorbij Alcohol afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten.

8.2 Voorbij Alcohol noch de trainers, opleiders en sprekers zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele materiële en immateriële schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.

8.3 Voorbij Alcohol is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, verlies of diefstal ontstaan op de trainings- of eventlocatie.

8.4 Voorbij Alcohol is niet aansprakelijk voor door de deelnemer dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door deelnemer of enige derde van door Voorbij Alcohol verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal), geleverde training en cursus of georganiseerd event

8.5 Deelnemers van trainingen zijn zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor hun gezondheid. Zij worden geacht over het algemeen gezond aan trainingen en cursussen te starten en bij twijfel hierover zelf contact te hebben met hun eigen huisarts. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt nadrukkelijk bij de deelnemer.

Artikel 9 – Privacy
9.1 De persoonsgegevens die consument verstrekt bij inschrijving of aankoop worden door Voorbij Alcohol vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht. De gegevens kunnen door Voorbij Alcohol worden gebruikt om informatie te sturen over relevante producten en diensten van Voorbij Alcohol. Indien consument geen prijs stelt op informatie dient een e-mail verstuurd te worden onder vermelding van ‘afmelding’ naar Voorbij Alcohol info@voorbijalcohol.nl. Uitschrijven door middel van de uitschrijflink die op alle uitingen meegestuurd wordt is ook mogelijk.

9.2 Voorbij Alcohol verstrekt geen gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij Voorbij Alcohol daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
10.1 Op iedere overeenkomst tussen Voorbij Alcohol en consument is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, en niet tussen partijen in onderling overleg beëindigd kunnen worden, worden beslecht door de bevoegde rechter.

10.3 Voorbij Alcohol behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

10.4 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

10.5 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.